בריאות רגשית וחוסן נפשיזוגיות ואהבה

מתי את הכי יפה?

מתי את הכי יפה? יופי לא תלוי (רק) "בחיתוך האברים" אלא במשהו נוסף. 
לייב לטו באב.

מקורות: משנה מסכת תענית פרק ד משנה ח: "אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו.

כל הכלים טעונין טבילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ומה היו אומרות: בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה, (משלי ל"א) שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל…".

2. תענית לא, א: ת"ר בת מלך שואלת מבת כהן גדול בת כהן גדול מבת סגן ובת סגן מבת משוח מלחמה ובת משוח מלחמה מבת כהן הדיוט וכל ישראל שואלין זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאין לו:

3. ירושלמי, סוף תענית: "היתה בתו של מלך שואלת מבתו של כ"ג בתו של כ"ג שואל' מבתו של מלך (ומזה מובן גם בנוגע לבתו של סגן ששואלת מבתו של כהן גדול, וכן הלאה, שכל אחת שואלת מזו שלמעלה ממנה) הכעורות היו אומרות אל תתן עיניך בנוי…"

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן