בדידות, פגיעה והתמכרות

הכל תלוי בבריאות הלב (וקצת חוויות מניו-יורק)

מהי סיבת החולי ומהו מקור הבריאות?

כל האברים תלויים בלב. אם יש איזשהו קלקול המונע ומעכב את הילוך הדם לאברים אזי ניתק או מתמעט הקשר בין הלב לאברים והאדם נופל למשכב וחולי.

כך בנוי הגוף כי כך הם הדברים במישור הנפשי. אם הלב, המנוע של הנפש, לא מספק חיות, אם יש איזשהו קלקול של רגשות שליליים, אזי המצב הנפשי-רגשי משפיע על האדם גם מבחינה גופנית והוא נופל למשכב.

גם בחיים החברתיים הכל תלוי בלב. אם במקום אהבה ואחדות, אם במקום לקשור את האיברים ללב, מתפשטת קפדנות, קינאה, ריחוק שנאת חינם ופרוד הלבבות, הגוף כולו, הקהילה, החברה או העם נופלים למשכב וחולי.

ולכן הכל תלוי בלב של כל אחד ואחת.

תניא, אגרת לא

נודע בשערים מ"ש בתיקונים דשכינתא איהי מרעא בגלותא כבי'.

פי' עד"מ כמו חולי הגוף המבדיל בין קדש וכו' שסיבת החולי והבריאות היא התפשטות והילוך החיות מהלב אל כל האברים המלובשת בדם הנפש היוצא מהלב אל כל האברים וסובב סובב הולך הרוח חיים והדם תוך תוך כל האברים והגידים המובלעי' בהם וחוזר אל הלב ואם סיבוב והילוך הרוח חיים הלז הוא כהלכתו תמידי כסדרו המסודר לו מחיי החיים ב"ה אזי האדם בריא בתכלית

כי כל האברים מקושרים יחד ומקבלים חיותם הראוי להם מהלב ע"י סיבוב הלז

אך אם יש איזה קלקול באיזהו מקומן המונע ומעכב או ממעט סיבוב והילוך הדם עם הרוח חיים המלובש בו אזי נפסק או מתמעט הקשר הלז המקשר כל האברים אל הלב ע"י סיבוב הלז ואזי נופל האדם למשכב וחולי ה"י.

וככה ממש על דרך משל הנה כל נשמות ישראל נקראים בחי' אברי דשכינתא הנקראת בשם לב כמ"ש וצור לבבי וכמ"ש ושכנתי בתוכם

פי' כי לשון שכינה הוא שאור הוי' שוכן בעולמות בי"ע להחיותם והמשכת חיות זו היא ע"י התלבשות תחלה בנשמות ישראל.

לפי שכל הנבראים אין ערוך להם אל הבורא ית' דכולא קמי' כלא ממש חשיבין וא"א להם לקבל חיות מאורו ושפעו ית' להיות נבראים מאין ליש וחיים וקיימים כ"א ע"י הנשמות שעלו במחשבה וקדמו לבריאות עולמות שע"י בחי' הדבור כמארז"ל במי נמלך הקב"ה וכו' כנודע במ"א.

ונודע בשערים כי כל המשכת החיות וההשפעה מעליונים לתחתונים מהם הן כמ"ש בס"י נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן ובכתבי האריז"ל מכונה בשם אור ישר ואור חוזר וכמ"ש והחיות רצוא ושוב אשר ע"כ ע"פ הדברים והאמת האלה אשר א"א לבאר היטב במכתב

נקראת השכינה בשם לב והנשמות בשם אברים

להורות לנו כי כאשר כל הנשמות דבוקות ומקושרות יחד אזי סיבוב והילוך החיות וההשפעה סובב סובב ונעוץ סופן בתחלתן לקשר ולחבר כולן להוי' אחד ולדבקה בו ית' וכמ"ש אתם נצבים היום כולכם לפני הוי' אלקיכם כולכם דייקא ולפני דייקא ראשיכם כו' מחוטב עציך כו'.

ובזה יובן מארז"ל כי חורבן בית שני ונפילת ישראל בגלות והסתלקות השכינה וירידתה לאדום בבחי' גלות כבי' הכל הי' בעון שנאת חנם ופירוד לבבות ר"ל ולכן נקראת חולה עד"מ כמ"ש סומך נופלים ורופא חולים לשון רבים הם כל האברים וכו':

וראו אדמו"ר הזקן, אגרת לא.

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן