זוגיות ואהבה

בני זוג שונים או דומים – מה עדיף?

האם מידות שונות, עד כדי הפוכות, בטבע האישיות של כל אחד מבני הזוג זה דבר חיובי או שלילי לזוגיות? מתי זה יכול להצליח ומתי זה יהיה כישלון?

מקורות

  • אדמו"ר הזקן, תורה אור, תולדות

…עבודת האדם הוא ההיפוך

והוא להיות בטול היש לאין והוא בחי' יצחק צחוק ותענוג גדול כו':

 והנה כתיב באברהם קח נא את בנך כו' אשר אהבת את יצחק כו'.

כי ידוע הטבע לאהוב ההיפוך כדכתיב מים קרים על נפש עיפה.

 וכמו"כ להיפוך מי שקר לו מאד רוצה למים חמים.

ולכן אברהם שמדתו המשכה מלמעלה למטה אוהב ג"כ ההיפוך בחי' יצחק מלמטה למעלה. היינו שבחי' יצחק הוא פחד יצחק שהוא בחי' יראה ובטול ולכן זה א"א שימשיך אברהם למטה בחי' פחד יצחק הנ"ל שבחינת בטול כזה א"א לנבראים לקבל כי גם למעלה אמרו הושיט הקב"ה אצבעו הקטנה ביניהם ושרפן ע"י גילוי רב ומכ"ש למטה בנבראים.

  • המשך תער"ב, חלק ראשון, ש"פ במדבר, עח"ש, תרד"ע, תסז

…וכמו כאשר נמשך ספי' החסד לא נתנה מקום כלל למדת הגבו'

ועוד שלא הי' יכולה לסבול כלל את מדת הגבו' כו',

 ולכן בהכרח שנשברה ונסתלקה מדת החסד בכדי שיהי' מדת הגבו' כו', וכן במדת הגבו' לגבי הת"ת כו',

וע"כ נא' בהם וימת מלך פלוני ואח"כ וימלוך פלוני משום דבשעה שמלך זה לא הי' באפשר שימלוך השני כו',

וע"כ אין מלכות נוגעת בחבירתה אפילו כמלא נימא,

דמשום ענין הישות שז"ע המלוכה א"א שיהי' שניהם כו'.

וכנראה בטבע בנ"א החשובים שכל א' יש ודבר בפ"ע בגדולה וחשיבות ביותר לא יוכל לבא לידי חבור ואחדות עם זולתו הגדול וחשוב כו',

וכמו ב' מלכים או ב' שרים גדולים כל שהמה גדולים בעצם ביותר יותר לא יוכלו להתחבר ולהתאחד, לפי שכל א' תופס מקום בעצמו והוא יש גדול בעצמו דכולא כלא ממש חשיבי קמי' ואינו נותן מקום כלל לזולתו ולא יוכל לסבול כלל את זולתו כו',

אבל בנ"א הקטנים בערך כל שהמה קטנים בעצמם יותר יותר יוכלו להתחבר ולהתאחד יחד, לפי שכל א' אינו תופס מקום ויש כלל בעצמו ה"ה נותן מקום לזולתו

ובקל הוא נכנע ובטל להתכלל עם זולתו עם שהוא היפוכו

…וכ"ז הוא מצד הישות כו',

ומדות דתיקון הוא בבחי' הביטול לא בבחי' התנשאות והיינו שגם המדה ההפכי' תופס מקום ליתן לה ג"כ מקום כו',

 וגם יש בהם הביטול וההכנעה להתאחד ולהתחבר עם המדה ההפכיות כו'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
דילוג לתוכן