מימוש פוטנציאל, משמעות, השפעה ויצירה

התועלת הגדולה של ביטחון היא מנוחת הנפש. מהו ביטחון וכיצד משיגים תנועה זו בנפש (שיחה א)

התועלת של ביטחון היא מנוחת הנפש. לכן תנועה זו היא כנראה התנועה החשובה ביותר בעבודה עצמית.

מקורות:

רבנו בחיי, חובת הלבבות, שער ד:
תועלות הביטחון בעולם: מהן מנוחת הלב מן הדאגות העולמיות והשלוה מנדנוד הנפש וצערה לחסרון תאוותיה הגופיות, והוא בהשקט ובבטחה ובשלוה בעולם הזה.
…מהן מנוחת הנפש מלכת בדרכים הרחוקים אשר היא מכלה הגופות וממהרת השלמת ימי החיים…
ומהן מנוחת הנפש והגוף הן מן המעשים הקשים והמלאכות המיגעות את הגופות ועוזב עבודת המלכים וחוקיהם וחמס אנשיהם…
מהות הבטחון היא מנוחת נפש הבוטח, ושיהיה לבו סמוך על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון לו בענין אשר יבטח עליו, כפי יכלתו ודעתו במה שמפיק טובתו.

רבנו בחיי אבן חלואה, כד הקמח: ענין הבטחון בהשם יתברך שידע האדם עם לבבו כי הכול בידי שמים ובידו לשנות הטבעים ולהחליף המזל, ואין לו מעצור להושיע ברב או במעט. וגם כי צרה קרובה אליו, ישועת השם קרובה לבוא, כי כל יכול, גם כי יראה החרב על צווארו אין ראוי לו שתהיה ההצלה נמנעת מלבו…

הרמב"ן, האמונה והבטחון, פרק א: האמונה והבטחון הם שני עניינים שאחד צריך לחברו, ואין חברו צריך לו. שהאמונה קודמת לבטחון אף על פי שאין הבטחון עמה ואינה צריכה לו בקיומה. אבל הביטחון מורה על האמונה שאי אפשר לו להיות קודם לה או בלעדיה. האמונה כאילן והבטחון כפרי, כי אין אדם בוטח אלא במי שמאמין בו שהיכולת בידו למלאת שאלתו…
ואין כל המאמין בוטח. כי לפעמים ירא שמא יגרום החטא או שמא קבל כבר על מעשיו הטובים בנסים שעשה לו הבורא… כי המאמין יתכן שיירא שמא יגרום החטא, אבל הבוטח אינו ירא שמא יגרום החטא.

הרבי מליובאוויטש, לקוטי שיחות חלק לו ע' 1:
חובת הביטחון שנצטווינו עליה… היא עבודה בפני עצמה שמהותה וגדרה: שהאדם יסמוך וישען על הבורא עד ישליך כל גורלו ביד השם, כמו שכתוב השלם על ה' יהבך (תהלים נה, כג) שאין לו שום משען בעולם בלעדו יתברך. וזה גופא הוא יסוד לבטחונו של האדם שהבורא ייטיב לו בטוב הנראה והנגלה, גם אם אינו ראוי לחסד הזה… על ידי שהאדם סומך באמת בעומק נשמתו רק על הקדוש ברוך הוא לבד עד שאיננו דואג כלל, הרי התעוררות זו גופא פועלת שהבורא הוא מתנהג עמו באופן הזה, שמטיב עמו (גם אם אלולא זאת אינו ראוי).

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן